REGULAMIN SERWISU WAMTECHNIK

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest Wamtechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie (02-765) przy Al. Wilanowska 7 lok. 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000179475, NIP: 5220104603, REGON: 012110050, adres poczty elektronicznej: office@wamtechnik.pl, tel. (+48) 22 701 26 00.
  2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).
  3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
  4. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
  5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
  6. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  7. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  8. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  9. tryb postępowania reklamacyjnego.
  10. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  11. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.

 2. Definicje
  1. Kalkulator Doboru Baterii WamSupport – Usługa dostępna dla Użytkowników posiadających Konto Użytkownika. Usługa Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport jest usługą cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  2. Konto Przedsiębiorcy – profil służący do korzystania z funkcjonalności Platformy b2b. Szczegóły rejestracji i zasady użytkowania Konta Przedsiębiorcy znajdują się pod adresem: https://b2b.wamtechnik.pl/regulamin;
  3. Konto Użytkownika – profil Użytkownika udostępniony w ramach Serwisu; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Użytkownik loguje się na swoje Konto Użytkownika po dokonaniu rejestracji;
  4. Newsletter – cyklicznie wysyłana publikacja elektroniczna zawierająca informacje o działalności Usługodawcy, w tym informacje promocyjne, handlowe i marketingowe, aktualności dotyczące Usługodawcy oraz branży, w której Usługodawca działa, może też zawierać informacje o kontrahentach Usługodawcy oraz podejmowanych inicjatywach w porozumieniu z innymi podmiotami;
  5. Platforma b2b – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem b2b.wamtechnik.pl, stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami oraz API, należący do Usługodawcy. Regulamin korzystania z Platformy b2b znajduje się pod adresem: https://b2b.wamtechnik.pl/regulamin;
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  7. Przedsiębiorca-Konsument  – osoba fizyczna zawierająca umowę na świadczenie Usług, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej wamtechnik.pl;
  9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://wamtechnik.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami oraz strony powiązane, na których niniejszy Regulamin jest dostępny.
  10. Usługodawca lub „Wamtechnik” – WAMTECHNIK Sp. z o.o., Al. Wilanowska 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179475; Regon: 012110050; NIP: 522-01-04-603; Kapitał zakładowy: 113 143,00 PLN.
  11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym usługi cyfrowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające Użytkownikowi na:
   1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
   2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,
   3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
  12. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
   1. Dostarczanie treści,
   2. Formularz kontaktowy,
   3. Formularz reklamacyjny
   4. Newsletter,
   5. Wtyczki do portali społecznościowych,
   6. Kalkulator Doboru Baterii WamSupport
   7. Inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
  2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Usługa Dostarczania treści:
   1. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
   2. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych.
   3. Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach dotyczących Usługodawcy. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych z Usługodawcą lub jego obszarami zainteresowań i działalności.
  4. Formularz kontaktowy
   1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
   2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).
  5. Formularz reklamacyjny
   1. Użytkownik ma możliwość złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego udostępnionego w Serwisie.
   2. Za pomocą Formularza reklamacyjnego, reklamację mogą złożyć również klienci Usługodawcy, korzystający z jego usług lub zamawiających jego produkty na podstawie innych regulaminów dostępnych w Serwisie – postępowanie reklamacyjne dotyczące powyższego jest opisane w odpowiednich, odrębnych dla danych usług regulaminach.
  6. Newsletter
   1. W celu korzystania z usługi Newslettera, Użytkownik powinien jest wypełnić formularz dostępny w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail. Niedozwolone jest korzystanie z adresu e-mail, z którego korzysta inna osoba.
   2. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany w formularzu.
   3. Podanie przez subskrybenta adresu e-mail jest konieczne do wykonania usługi Newslettera.
   4. Usługa Newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji.
   5. Usługa Newslettera polega na dostarczaniu treści dotyczących Usługodawcy, jego oferty, aktualności, produktów i marki. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Usługodawcy.
   6. Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z usługi lub świadczenia usługi Newslettera przez Usługodawcę.
   7. Rezygnacja z Usługi Newslettera możliwa jest w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach usługi Newslettera lub poprzez wysyłkę rezygnacji na adres e-mail: martyna.seroczynska@wamtechnik.pl.
   8. Usługodawca może zrezygnować ze świadczenia usługi Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym subskrybentów.
  7. Wtyczki do portali społecznościowych:
   1. W zakresie wtyczek portali społecznościowych Usługodawca wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
   2. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta Usługodawcy prowadzonego w serwisie społecznościowym.
   3. Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Usługodawcy.
   4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.
  8. Kalkulator Doboru Baterii WamSupport
   1. Usługa dodatkowa – Kalkulator Doboru Baterii WamSupport – jest dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji Konta Użytkownika. Utworzenie Konta Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie bezpłatnej usługi drogą elektroniczną – Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dostęp do Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport uzyskują również posiadacze Konta Przedsiębiorcy na Platformie b2b, na zasadach określonych pod adresem https://b2b.wamtechnik.pl/regulamin.
   2. Kalkulator doboru baterii WamSupport pozwala na wykonanie doboru baterii kwasowo-ołowiowych znajdujących się w ofercie Wamtechnik Sp. z o.o
   3. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie możliwa jest jedynie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.
   4. Rejestracja następuje po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu przez Użytkownika, wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego oraz pozytywnej weryfikacji danych przez administratora strony.
   5. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pól z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu.
   6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest umieścić następujące dane:
    • Firmę Przedsiębiorcy,
    • imię i nazwisko Użytkownika
    • adres mailowy Użytkownika;
    • numer telefonu Użytkownika
   7. Po wpisaniu stosownych danych należy zatwierdzić dane celem ich weryfikacji i wysłania linku aktywacyjnego.
   8. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Wamtechnik, celem aktywacji Konta Użytkownika, Wamtechnik przesyła na adres mailowy Użytkownika (podany podczas rejestracji) link aktywacyjny wraz z danymi do logowania, po naciśnięciu którego następuje automatyczne przesłanie do Wamtechnik wiadomości potwierdzającej aktywację Konta Użytkownika. Do momentu kliknięcia linku aktywacyjnego, Konto Użytkownika pozostaje nieaktywne. Link aktywacyjny (oraz dalsza korespondencja mailowa) wysyłana jest z adresu: kalkulator@wamtechnik.pl, zaś Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, że maile z tego adresu nie będą blokowane przez oprogramowania antyspamowe.
   9. Link aktywacyjny jest dostępny przez 48 (czterdzieści osiem) godzin, po bezskutecznym upływie tego czasu procedurę rejestracji należy powtórzyć.
   10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wamtechnik w celach marketingowych i reklamowych w ramach usług świadczonych przez Wamtechnik – zgoda ta jest dobrowolna. Wyrażanie powyższych zgód oraz potwierdzanie otrzymania informacji następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.
   11. Użytkownik jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta Użytkownika, w tym w szczególności do:
    • nieudostępniania loginu i hasła do Konta Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim,
    • natychmiastowego informowania Wamtechnik o potrzebie blokady Konta Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik poweźmie wątpliwość co do znajomości jego loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.
   12. Użytkownik ma również możliwość samodzielnego resetowania hasła – następuje to poprzez wybranie opcji „Resetuj hasło”.
   13. Wamtechnik zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta Użytkownika bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji lub zablokowania Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
   14. W celu korzystania z usługi Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport, Użytkownik loguje się swoim Kontem Użytkownika.
   15. Usługa Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport jest dobrowolna i nieodpłatna.
   16. Obliczenie doboru baterii ma charakter jedynie poglądowy i nie może być́ traktowane jako wiążące obliczenie będące podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń́, w tym przeciwko Usługodawcy.
   17. Usługodawca może zrezygnować ze świadczenia usługi Kalkulatora doboru baterii WamSupport w każdym momencie, po poinformowaniu o tym Użytkowników.
   18. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o której mowa w pkt. 1) powyżej i zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Oświadczenie w powyższym przedmiocie może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomości na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
   19. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kalkulator@wamtechnik.pl lub też pisemnie na adres: Wamtechnik Sp. z o. o., ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej, z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę
   20. Usługodawca usunie Konto Użytkownika utworzone w Serwisie w terminie 30 dni roboczych od dnia wygaśnięcia Umowy

 4. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
  3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej odo@wamtechnik.pllub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
  4. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
  5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 (czternaście) dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
  6. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
  7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Usługodawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  9. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu przez Usługodawcę.

 5. Rękojmia konsumencka dotycząca usług cyfrowych świadczonych w ramach serwisu
  1. Przepisy niniejszego rozdziału V. odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami i stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących usług cyfrowych.
  2. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy.
  3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy usługa cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, lub pobrana na jego urządzenie mobilne, lub gdy Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem lub jego urządzenie mobilne, uzyskali do niej dostęp.
  4. Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu, pomimo wezwania go do ich dostarczenia, usługi cyfrowej, niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.
  5. Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli:
   1. z oświadczenia Wamtechnik wyraźnie wynika, że nie dostarczy lub usługi cyfrowej lub
   2. Wamtechnik i Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem uzgodnili, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorą-Konsumentem, a Wamtechnik nie dostarczył ich w tym terminie.
  6. W razie odstąpienia przez Użytkownika, od umowy postanowienia pkt. 15. – 16., stosuje się odpowiednio.
  7. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli:
   1. ich opis, rodzaj, ilość, jakość, cechy oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji odpowiada zawartej umowie;
   2. pozostają przydatne do celu, do którego są potrzebne Użytkownikowi,
   3. nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z usługi cyfrowej tego rodzaju;
   4. posiadają cechy typowe dla cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Wamtechnik, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Wamtechnik wykaże, że:
    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na jego decyzję o zawarciu umowy;
   5. są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Użytkownikowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przez Wamtechnik przed zawarciem umowy,
   6. zostały dostarczane z instrukcjami, których Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może rozsądnie oczekiwać.
  8. Wamtechnik informuje Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Użytkownikowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
  9. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z pkt 8, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usługi cyfrowej z umową, jeżeli:
   1. poinformował Użytkownika będącego konsumentem Przedsiębiorcą-Konsumentem o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
   2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
  10. W przypadku gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, może żądać jej doprowadzenia do zgodności z umową. Wamtechnik jest zobowiązany doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla tego Użytkownika.
  11. Wamtechnik może odmówić doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie ich do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Wamtechnik.
  12. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności usługi cyfrowej z umową, wartość usługi cyfrowej zgodnej z umową.
  13. Wyłącznie w przypadku:
   1. wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w pkt 11 i 12. powyżej;
   2. gdy Wamtechnik nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt 10. – 12;
   3. gdy brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest bardzo istotny;
   4. gdy z oświadczenia Wamtechnik lub innych okoliczności wynika, że Wamtechnik nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem;
   5. Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny usługi cyfrowej albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość usługi cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości usługi cyfrowej zgodnych z umową.
  14. Po odstąpieniu od umowy Wamtechnik nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w trakcie korzystania z usługi cyfrowej dostarczonych przez Wamtechnik, z wyjątkiem treści, które:
   1. są użyteczne wyłącznie w związku z usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
   2. dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
   3. zostały połączone przez Wamtechnik z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
   4. zostały wytworzone przez Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  15. Wamtechnik nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z nich faktycznie korzystał.

 6. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
   1. utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Usługodawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
   2. szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
   3. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
   1. posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w odpowiedniej rozdzielczości,
   2. połączenie z siecią Internet,
   3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
   4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
   6. włączenie usługi JavaScript.
  2. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Edge, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
  3. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
  4. Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet. Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.

 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w związku ze świadczonymi przez Usługami, opisują polityka prywatności oraz polityka cookies, dostępne w Serwisie.

 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://wamtechnik.pl/. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie.
  4. Usługodawca może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
  5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
  6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania tj. z dniem 20.10.2023r.