REGULAMIN SERWISU WAMTECHNIK

              I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest Wamtechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie (02-765) przy Al. Wilanowska 7 lok. 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000179475, NIP: 5220104603, REGON: 012110050, adres poczty elektronicznej: office@wamtechnik.pl, tel. +48 22 701 26 00.
 2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 7. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.

              II. Definicje

 1. Newsletter– cyklicznie wysyłana publikacja elektroniczna zawierająca informacje o działalności Usługodawcy, w tym informacje promocyjne, handlowe i marketingowe, aktualności dotyczące Usługodawcy oraz branży, w której Usługodawca działa, może też zawierać informacje o kontrahentach Usługodawcy oraz podejmowanych inicjatywach w porozumieniu z innymi podmiotami;
 2. Regulamin– niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej wamtechnik.pl;
 3. Serwis– strona internetowa dostępna pod adresem wamtechnik.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami oraz strony powiązane, na których niniejszy Regulamin jest dostępny.
 4. Usługodawca– WAMTECHNIK Sp. z o.o., Al. Wilanowska 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179475; Regon: 012110050; NIP: 522-01-04-603; Kapitał zakładowy: 113 143,00 PLN.
 5. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 6. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Serwisu.

              III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • Dostarczanie treści,
  • Formularz kontaktowy,
  • Formularz reklamacyjny
  • Newsletter,
  • Wtyczki do portali społecznościowych,
  • Inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
 2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługa Dostarczania treści:
  • Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
  • Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych.
  • Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach dotyczących Usługodawcy. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych z Usługodawcą lub jego obszarami zainteresowań i działalności.
 4. Formularz kontaktowy
  • Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
  • W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).
 5. Formularz reklamacyjny
  • Użytkownik ma możliwość złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego udostępnionego w Serwisie.
  • Za pomocą Formularza reklamacyjnego, reklamację mogą złożyć również klienci Usługodawcy, korzystający z jego usług lub zamawiających jego produkty na podstawie innych regulaminów dostępnych w Serwisie – postępowanie reklamacyjne dotyczące powyższego jest opisane w odpowiednich, odrębnych dla danych usług regulaminach.
 6. Newsletter
  • W celu korzystania z usługi Newslettera, Użytkownik powinien jest wypełnić formularz dostępny w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail. Niedozwolone jest korzystanie z adresu e-mail, z którego korzysta inna osoba.
  • Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Podanie przez subskrybenta adresu e-mail jest konieczne do wykonania usługi Newslettera.
  • Usługa Newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji.
  • Usługa Newslettera polega na dostarczaniu treści dotyczących Usługodawcy, jego oferty, aktualności, produktów i marki. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Usługodawcy.
  • Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z usługi lub świadczenia usługi Newslettera przez Usługodawcę.
  • Rezygnacja z Usługi Newslettera możliwa jest w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach usługi Newslettera lub poprzez wysyłkę rezygnacji na adres e-mail mseroczynska@wamtechnik.pl .
  • Usługodawca może zrezygnować ze świadczenia usługi Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym subskrybentów.
 7. Wtyczki do portali społecznościowych:
  • W zakresie wtyczek portali społecznościowych Usługodawca wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
  • Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta Usługodawcy prowadzonego w serwisie społecznościowym.
  • Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Usługodawcy.
  • W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.

 

              IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznejodo@wamtechnik.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 (czternaście) dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 6. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Usługodawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu przez Usługodawcę.

              V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
  1. utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Usługodawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
  2. szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  3. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

              VI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w odpowiedniej rozdzielczości,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  6. włączenie usługi JavaScript.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome wwersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Edge, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamó
 3. Wprzypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidł
 4. Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet. Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.

 

              VII. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w związku ze świadczonymi przez Usługami, opisują polityka prywatności oraz polityka cookies, dostępne w Serwisie.

 

              VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://wamtechnik.pl/. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. Usługodawca może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania tj. z dniem 31.03.2023.