Regulamin Strony

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj, zakres oraz warunki korzystania ze strony internetowej wamtechnik.pl;
  • prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
 • Newsletter – cyklicznie wysyłana publikacja elektroniczna zawierająca informacje o działalności Usługodawcy, w tym informacje promocyjne, handlowe i marketingowe, aktualności dotyczące Usługodawcy oraz branży, w której Usługodawca działa, może też zawierać informacje o kontrahentach Usługodawcy oraz podejmowanych inicjatywach w porozumieniu z innymi podmiotami;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej wamtechnik.pl;
 • Strona www – strona www Usługodawcy podlegająca regulacjom niniejszego Regulaminu i wszystkie jej podstrony;
 • Usługodawca – WAMTECHNIK Sp. z o.o., Al. Wilanowska 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179475; Regon: 012110050; NIP: 522-01-04-603; Kapitał zakładowy: 113 143,00 PLN
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług.

Usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną za pomocą Strony www.wamtechnik.pl.
 2. Świadczone Usługi polegają na:
  1. udostępnianiu treści i informacji o Usługodawcy, zakresie działalności Usługodawcy, oferowanych produktach i usługach, innych informacji związanych ze świadczonymi Usługami lub Usługodawcy;
  2. świadczenia usług Formularza kontaktowego oraz Formularza reklamacyjnego;
  3. świadczenia usługi Newslettera.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie Usług zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią̨ Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy następuje:
  1. w przypadku publikacji treści – w momencie otworzenia Strony www lub którejkolwiek z jej podstron;
  2. w przypadku korzystania z Formularza kontaktowego lub Formularza reklamacyjnego – w momencie wysłania wiadomości za pomocą Formularza;
  3. w przypadku Newslettera – w momencie zamówienia subskrypcji Newslettera.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych Usług, tj. odpowiednio do momentu zamknięcia Strony www lub kliknięcia wysłania wiadomości za pomocą Formularza, a w przypadku Newslettera w momencie skutecznego doręczenia Usługodawcy rezygnacji z Subskrypcji / cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy. Korzystanie z Usług może wiązać się z opłatami na rzecz innych podmiotów, np. dostawców Internetu dla Użytkownika, zgodnie z ofertą, z której Użytkownik korzysta.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. W zależności od Usług, z których korzysta Usługobiorca, może on pozostawać anonimowy lub ma obowiązek podania swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik korzysta anonimowo z Usług dostarczania treści, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej.
 3. W przypadku korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail Użytkownika. Jeśli adres e-mail zawiera dane osobowe Użytkownika, wówczas korzystanie z usługi Newslettera może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę. Usługodawca stosuje ochronę danych osobowych do wszystkich informacji o subskrybentach Newslettera, niezależnie od tego, czy dane te stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO.
 4. Do skorzystania z Usług Formularza kontaktowego oraz Formularza reklamacyjnego niezbędne jest podanie danych osobowych w nich zawartych. Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Usług Formularzy. Obowiązek podania danych osobowych określonych w Formularzach wynika z ich niezbędności do załatwienia sprawy, z którą Użytkownik występuje do Usługodawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji o Użytkownikach znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie https://wamtechnik.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Niezależnie od Usług, z których korzysta Użytkownik, w każdym przypadku mogą być przetwarzane informacje o Użytkownikach pochodzące z Plików Cookies, zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Cookies dostępnej na Stronie https://wamtechnik.pl/cookie-policy-eu/ oraz zgodami wyrażonymi przy pierwszy, wyświetleniu Strony www. Wyrażone zgody Użytkownik może zmienić w każdej chwili poprzez kliknięcie paska zmiany „Manage consent” zawartego w lewym dolnym rogu Strony www lub poprzez zmianę swoich ustawień przeglądarki, zgodnie z informacją zawartą w Polityce Cookies.

Warunki korzystania z Usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę̨ treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 4. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów, w szczególności wtyczek do socjał media Usługodawcy. Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usług.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.
 6. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania.
 7. Strona www, Usługi oraz wszystkie ich elementy, w szczególności układ, znaki, oznaczenia, logo, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video, jak i prezentacje i inne materiały są prawnie chronione, a prawa przysługują Usługodawcy lub podmiotom powiązanym z Usługodawcą.
 8. Ochrona prawna może wynikać z przepisów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych polskich lub unijnych, ochrony patentowej, nieuczciwej konkurencji, naruszania praw do oznaczeń, praw autorskich majątkowych lub niemajątkowych.
 9. Powyższe treści, oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawcy albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić innych Użytkowników, potencjalnych klientów lub kontrahentów Usługodawcy w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie:
  1. sprzętu komputerowego umożliwiającego korzystanie z Internetu;
  2. zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej otwieranie stron www;
  3. dostępu do Internetu o prędkości wystarczającej do otwierania stron www i grafik na nich zawartych.

Postepowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej odo@wamtechnik.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 5. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 6. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu przez Usługodawcę.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
 • ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 • ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony www lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 1. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na Stronie www.
 2. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
 3. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021