Produkty

WARUNKI GWARANCJI AKUMULATORÓW KWASOWO – OŁOWIOWYCH

Gwarant akumulatorów – Wamtechnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia wysoką jakość produktów i prawidłowe ich działanie, pod warunkiem stosowania Zasad Eksploatacji stanowiących załącznik do niniejszych Warunków.

 1. Niniejsza umowa gwarancyjna zostaje zawarta przez gwaranta z bezpośrednim nabywcą akumulatorów od Wamtechnik Sp. z o.o.

Okres gwarancji wynosi:

– dla akumulatorów o projektowanej żywotności 5-9 lat (seria: SB, SBH, LC-R, UP-VW, NB) gwarancja wynosi 12 miesięcy

– dla akumulatorów o projektowanej żywotności 10-12 (seria: SBL, SBLFT, NBL, NBLFT, LC-X, LC-P) gwarancja  wynosi 24 miesiące

– dla akumulatorów o projektowanej żywotności 15 lat (seria: LC-QA) gwarancja wynosi 36 miesięcy

– dla akumulatorów  do pracy cyklicznej (seria: SBCG, NBC, NBCG, 8G) gwarancja wynosi 12 miesięcy i jest liczona od daty sprzedaży.

Gwarancja na okres dłuższy niż wymienione powyżej, jest udzielana tylko przy porozumieniu stron.

 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora reklamację należy niezwłocznie zgłosić gwarantowi lub innemu wskazanemu przez gwaranta podmiotowi, załączając do zgłoszenia dowód zakupu.
 2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie gwarantowi:

3.1 w przypadku gdy akumulatory zostały podłączone do instalacji zasilania awaryjnego – protokołu uruchomienia instalacji akumulatorowej oraz protokołu dokonywania okresowych przeglądów serwisowych z wynikami pomiarów i prób oraz zapisów z ładowania regenerującego opisanych w Zasadach Eksploatacji (okresowe przeglądy serwisowe należy wykonywać co 12 miesięcy)

3.2 dla pozostałych zastosowań – pisemnej informacji wyjaśniającej powód reklamacji i warunki eksploatacji (napięcie, prąd i czas trwania dla ładowania oraz rozładowania, liczba wykonanych cykli, zakres temperatur) oraz, jeżeli ma to zastosowanie, zapisów z ładowania regenerującego opisanych w Zasadach Eksploatacji

 1. Uprawniony z gwarancji dostarcza reklamowany akumulator własnym staraniem i na koszt własny. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gwarant zwraca uprawnionemu poniesiony koszt transportu.
 2. Decyzję co do uznania reklamacji za zasadną gwarant podejmuje bez zbędnej zwłoki, zastrzegając sobie jednakże odpowiedni czas do przeprowadzenia badań lub pomiarów.
 3. Na czas rozpoznania reklamacji gwarant nie zapewnia akumulatorów zastępczych.
 4. Gwarant zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu użytkowania akumulatorów.
 5. Gwarancją objęte są wyłącznie wady materiałowe i wykonawcze, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji, których przyczyna leży w rzeczy sprzedanej.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną gwarant wymienia wadliwy akumulator na nowy.
 7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczywiste ani utracone korzyści wynikłe z uszkodzenia akumulatora.
 8. Gwarancją nie są objęte:

11.1 wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne powstałe z winy uprawnionego,

11.2 uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych lub innych przyczyn zewnętrznych (np. wadliwej instalacji elektrycznej uprawnionego),

11.3 uszkodzenia spowodowane zbyt intensywną lub niewłaściwą eksploatacją,

11.4 niesprawność powstała w wyniku późniejszego niż 3 miesiące uruchomienia akumulatora licząc od daty dostawy.

 1. Utrata gwarancji następuje w wyniku:

12.1 nieprzestrzegania zawartych w Zasadach Eksploatacji zaleceń przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji, przechowywania akumulatora,

12.2 samowolnej naprawy, przeróbek, zmian oraz sprzecznego z instrukcją podłączenia akumulatora do instalacji elektrycznej

 

 

 

WG01 obowiązuje od: 01/08/2017