Polityka Prywatności / RODO

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wamtechnik Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Wilanowskiej 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, zwany dalej „Wamtechnik” lub „my”. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich integralność i poufność.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

W ramach podejmowania przez nas różnych czynności przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników, Klientów, kandydatów do pracy, osób kontaktujących się z nami lub w inny sposób pozostających z nami w kontakcie.

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz o prawach, które przysługują każdej osobie, której dane dotyczą.

Dane użytkowników strony www

W celu świadczenia przez nas usługi strony internetowej przetwarzamy dane osobowe każdej osoby wchodzącej na stronę Wamtechnik. Co do zasady nie przetwarzamy w tym celu danych dotyczących tożsamości naszych użytkowników, lecz stosujemy pliki Cookies zgodnie z naszą Polityką Cookies, a informacje pozyskiwane w ten sposób podlegają ochronie zgodnie z RODO. Ponadto, w przypadku korzystania z usługi Formularza kontaktowego na naszej stornie internetowej lub z naszych profili w social media, Państwa dane mogą obejmować również informacje o Państwa tożsamości (w tym zakresie znajdą Państwo informacje w dalszej części niniejszej Polityki).

Dane przetwarzane w celu świadczenia przez nas strony internetowej są przetwarzane na podstawie Regulaminu strony wamtechnik.pl.

Jeśli wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na stosowanie plików Cookies również w celach statystycznych lub marketingowych – dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics. Wyrażoną zgodę mogą Państwo cofnąć w każdej chwili bez podawania przyczyny. W przypadku danych przetwarzanych w związku ze stosowaniem plików Cookies wystarczy poniżej zaktualizować wyrażone zgody poprzez ich odznaczenie.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas wskazany w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem: https://wamtechnik.pl/cookie-policy-eu/

W zakresie przetwarzania danych przez Google Analytics prosimy o zapoznanie się również z polityką prywatności dotyczącą tej usługi. Szczegóły znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Dane osób korzystających z Formularza kontaktowego oraz kierujących korespondencję z Wamtechnik za pomocą innych środków komunikacji

W przypadku podejmowania kontaktu z Wamtechnik za pomocą różnych środków komunikacji, Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie i prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie. Środki komunikacji mogą być następujące:

  • rozmowy telefoniczne;
  • formularz kontaktowy na stronie www;
  • e-mail;
  • czaty w social media;
  • boty, komunikatory itd.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes zarówno Wamtechnik, jak i osób korzystających z Formularza polegający na umożliwieniu wzajemnych kontaktów. Dane będą przetwarzane przez rok od zakończenia korespondencji.

Dane naszych Klientów, potencjalnych Klientów oraz Kontrahentów

Dane naszych Klientów i potencjalnych Klientów, Kontrahentów (dostawców, podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz dane reprezentantów i pełnomocników (zgodnie z KRS, pełnomocnictwami) będą przetwarzane przez Wamtechnik w celu przedstawienia warunków umowy, zawarcia umowy, świadczenia usług na podstawie umowy, zamówienia lub zlecenia, realizacji zobowiązań umownych i realizacji uprawnień kontraktowych, przyjmowania, wyjaśniania i rozpatrywania reklamacji i skarg, dokonywania wzajemnych rozliczeń, jak również w celu realizacji przepisów prawa, w szczególności księgowych i podatkowych.

Dane te zawierają dane zawarte w spersonalizowanej ofercie, umowie, dokumentach rachunkowych (np. fakturach), dokumentach rozliczeniowych, dokumentacji realizacji umowy, korespondencji itd.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podejmowanie działań w celu jej zawarcia, jak również realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez czas trwania współpracy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat od końca roku podatkowego i rozliczeniowego.

Dane pracowników Klientów i Kontrahentów

W celu podejmowania kontaktów bieżących z naszymi Klientami i Kontrahentami przetwarzamy dane kontaktowe pracowników, współpracowników i innych osób dedykowanych do realizacji umowy zawartej z nami, w szczególności imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres e-mail, adres biura.

Dane te przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego oraz naszych Klientów i Kontrahentów polegającego na kontaktach bieżących niezbędnych do realizacji umów i podejmowania innych kontaktów bieżących.

Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub innej relacji, a następnie przez okres 1 roku. W przypadku informacji istotnych do rozliczeń związanych z zawartą umową dane mogą być przetwarzane dłużej, zgodnie z pozostałymi informacjami zawartymi w niniejszej Polityce.

Newsletter, inne działania marketingowe i PR

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Państwa danych w celach marketingowych, subskrypcji naszego Newslettera lub w przypadku wyrażenia zgody na stosowanie plików Cookies w celach marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu dostarczania Państwu naszego Newslettera lub innych materiałów promocyjnych, ofert, promocji lub informacji o naszej działalności. Wyrażoną zgodę mogą Państwo cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny. Przetwarzanie przez nas danych pozostanie zgodne z prawem w zakresie, w jakim dokonywaliśmy działań przed cofnięciem zgody, lecz od momentu otrzymania od nas informacji o cofnięciu zgody Państwa dane nie będą dłużej przetwarzane w ww. celach.

Social media

W przypadku śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych Państwa dane osobowe zawarte w Państwa profilach i ujawniane nam przez te portale będą przez nas objęte ochroną wynikającą z RODO. Państwa dane mogą być widoczne na naszych profilach zgodnie z warunkami świadczenia usług danej platformy społecznościowej.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na korzystaniu z social media w celach promocyjnych Wamtechnik zgodnie z warunkami portali społecznościowych.

Państwa dane będziemy przetwarzać wyłącznie w zakresie Państwa aktywności na naszych profilach i przez czas uczestnictwa w naszej sieci kontaktów.

Obrona i dochodzenie roszczeń

W przypadku, gdy zajdzie konieczność obrony przed roszczeniami kierowanymi do Wamtechnik lub dochodzenia przez Wamtechnik roszczeń, przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być również wykorzystywane w tym celu w granicach ustalonych przez prawo i zgodnie z zasadami określonymi przez RODO. Państwa dane będą wówczas przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych, czyli komu udostępniamy Państwa dane

Co do zasady Wamtechnik nie udostępnia danych osobowych, chyba, że wynika to z przepisów prawa, np. Krajowej Administracji Skarbowej, operatorom pocztowym i kurierskim.

W przypadku uczestnictwa w naszej sieci kontaktów lub aktywności na naszych profilach w social media, Państwa dane mogą być jawne zgodnie z warunkami świadczenia usług danego portalu społecznościowego lub /i  w związku z ustawieniami Państwa profilu.

Ponadto, Państwa dane mogą być ujawniane naszym dostawcom i podwykonawcom w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na nasza rzecz, np. zewnętrznego wsparcia IT, usług doradczych i consultingowych. Wówczas dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie wskazanym w umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Wamtechnik i w granicach tam wskazanych. Dane nie mogą być jednak wykorzystywane przez te podmioty do ich własnych celów.

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofanie w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku chęci skorzystania z ww. praw, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: odo@wamtechnik.pl