Polityka Prywatności / RODO

Polityka prywatności

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, a także o przysługujących im prawach wynikających z RODO.

Administrator 

Administratorem danych osobowych jest Wamtechnik Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wilanowskiej 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000179475, NIP 5220104603, REGON 012110050 („Wamtechnik”).

Dane kontaktowe:

 • adres: ul. Techniczna 2H, 05-500 Piaseczno
 • telefon: 22 701 26 00
 • e-mail: office@wamtechnik.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania pozyskanych przez nas danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową https://wamtechnik.pl i korzystających z oferowanych na niej usług („Użytkownicy”), w szczególności wymagających rejestracji, w tym usługi Kalkulatora Doboru Baterii WamSupport, dostępnego pod adresem: https://b2b.wamtechnik.pl/battery_calculator („Kalkulator”) lub usług dotyczących zakupu towarów na Platformie b2b, dostępnej pod adresem  https://b2b.wamtechnik.pl/ („Sklep Internetowy”). Dotyczy to zarówno Przedsiębiorców w rozumieniu Ogólnego Regulaminu Sklepu Internetowego b2b.wamtechnik.pl („Regulamin”), jak i osób posiadających Subkonto z upoważnienia Przedsiębiorców, w tym Sklepie internetowym lub osób korzystających z usługi Kalkulatora.

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w związku z rejestracją do wybranej usługi, w przypadku komunikacji z Wamtechnik, w szczególności w związku ze składaniem zamówień w Sklepie Internetowym oraz w ramach rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych lub korzystania z formularza kontaktowego. Wamtechnik gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Konto Przedsiębiorcy – w Sklepie Internetowym lub na potrzeby korzystania z Kalkulatora

 

Co do zasady usługi dostępne na stronie

https://wamtechnik.plsą skierowane do przedsiębiorców i zachęcamy do podawania danych osobowych tylko tam gdzie jest to rzeczywiście niezbędne.

Możemy przetwarzać Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta Przedsiębiorcy, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu  osoby kontaktowej; numer telefonu kontaktowego; dane do faktury, w tym adres [jeżeli pozwalają na identyfikację osoby fizycznej], a w przypadku Użytkowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem Twojego Konta Przedsiębiorcy w Sklepie Internetowym lub Konta, które jest niezbędne do skorzystania z Kalkulatora.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto Przedsiębiorcy i akceptując odpowiedni RegulaminPodanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym może być konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym lub w celu skorzystania z Kalkulatora lub innej usługi wymagającej rejestracji.  Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy tj. do czasu rezygnacji z wybranej usługi i usunięcia Konta Przedsiębiorcy. Okres ten może być wydłużony, pod warunkiem, że zaistnieje uzasadniony interes administratora do przetwarzania twoich danych w celu obrony ewentualnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia lub przetwarzania będzie wymagał odpowiedni przepis prawa.
Obsługa Zamówień

 

 

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu realizacji Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś) lub wysłania do Ciebie lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przepadkach może być konieczne, aby złożyć zamówienie – w szczególności jeżeli nabywca jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub została wskazana osoba kontaktowa;

 

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe).

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych:

 

wszelkie czynności w celu  umożliwienia składania przez Użytkownika zamówień w Sklepie Internetowym  lub udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a także dochodzenia roszczeń z tytułu składanych zamówień

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora– do czasu usunięcia Konta Przedsiębiorcy, wraz z Subkontami, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu dochodzenia roszczeń przeciwko Przedsiębiorcom (m.in. roszczeń o zapłatę z tytułu dostawy Towarów);

 

– do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Obowiązki prawne

 

W szczególności w celu wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach, które mają zastosowanie do określonej kategorii  Użytkownika (np. Przedsiębiorcy lub konsumenta).

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AdministratorzePrzez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe).
Newsletter

 

 

Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy o świadczenie Newslettera poprzez wybrany kanał komunikacji i zgodnie z właściwym Regulaminem.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgodaDo czasu wycofania zgody.

Źródło pozyskania danych osobowych

Wamtechnik przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkowników, podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w celu skorzystania z wybranej usługi lub zapisywania się na Newsletter, podając dane w zgłoszeniu reklamacyjnym , korzystając z formularza kontaktowego lub korzystając z innej formy kontaktu z nami. Dodatkowo, podane dane weryfikowane są z informacjami znajdującymi się w państwowych rejestrach (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Wamtechnik 

W przypadku wypełniania formularza rejestracyjnego do wybranej usługi Wamtechnik zakres danych determinuje właściwy formularz. Do niektórych usług może być wymagany szerszy zakres danych. Zazwyczaj wymagamy podanie danych dot. przedsiębiorstwa niemniej jednak możemy zebrać następujące kategorie danych osobowych, które mogą pozwalać na identyfikację osób fizycznych:

 1. podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzonej działalności, adres do doręczeń),
 3. dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, w przypadku spółek prawa handlowego, również KRS),

W przypadku komunikacji przy użyciu formularza kontaktowego bądź reklamacyjnego Wamtechnik przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzonej działalności, adres do doręczeń),
 3. dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, w przypadku spółek prawa handlowego, również KRS),
 4. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Użytkownikiem komunikacji),
 5. dane dotyczące składanych zamówień, terminów i dat dokonywania płatności,

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Wamtechnik, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. podmioty, którym Wamtechnik powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług technologicznych przetwarzający dane w imieniu Wamtechnik, dostawcy i partnerzy usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcy Towarów i części do tych Towarów sprzedawanych przez Wamtechnik,
 3. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne.

Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Wamtechnik nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wamtechnik:
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych
  • ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw
  • kancelaria@uodo.gov.pl

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Wamtechnik pod adresem: ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno, bądź pod adresem e-mail: office@wamtechnik.pl .

Wamtechnik gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Polityka cookies 

Wamtechnik zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i  podobnych, używanych  przez  Wamtechnik mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.  Polityka Cookies dostępna jest pod adresem: https://wamtechnik.pl/cookie-policy-eu/

Postanowienia końcowe

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno, bądź pod adresem e-mail: odo@wamtechnik.pl

Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2023r.