Certyfikat Creditreform Wamtechnik Certyfikat ZłotyPłatnik Wamtechnik

Zasady eksploatacji akumulatorów kwasowo - ołowiowych szczelnych z rekombinacją gazową typów AGM i VRLA

Typ baterii:

Pojemność znamionowa C20:

Należy bezwzględnie przestrzegać niniejszych Zasad Eksploatacji. Instrukcja obsługi akumulatorów powinna być umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu baterii. Tylko osoby uprawnione mogą wykonywać obsługę baterii akumulatorowej.

 

ZALECENIA BHP

PRZENOSZENIE

Akumulatory zostały dostarczone w stanie naładowanym. Zabronione jest zwieranie biegunów przeciwnych ze względu na duże prądy zwarciowe.

 

OSTROŻNIE Z OGNIEM

W razie przeładowania z zaworu bezpieczeństwa może się wydobywać łatwo palny gaz. Rozładować elektryczność statyczną z ubrania przez dotknięcie uziemionego elementu.

 

NARZĘDZIA

Używać narzędzi izolowanych przeznaczonych do prac elektrycznych. Nie upuszczać i nie dotykać metalowymi przedmiotami biegunów akumulatora. Przed przystąpieniem do prac zdjąć metalowe elementy ubrania i inne przedmioty jak: zegarek, obrączka, łańcuszek, itp.

Nie przestrzeganie niniejszych Zasad Eksploatacji, próba podejmowania, naprawy przez osobę nieupoważnioną oraz samowolne zmiany w instalacji, powodują utratę gwarancji.

 

SKŁADOWANIE

Składować akumulator w suchym, chłodnym i czystym miejscu. Czas składowania jest ograniczony. W celu zapewnienia prawidłowej pracy po czasie składowania zaleca się zapewnienie następujących warunków składowania:

 

Czas składowania

Temperatura w miejscu składowania

6 miesięcy

20OC

4 miesiące

30OC

2 miesiące

40OC

 

Po upływie tego czasu należy wykonać ładowanie konserwujące zgodnie z punktem ŁADOWANIE zamieszczonym w niniejszej instrukcji.

Pomiar napięcia w obwodzie otwartym akumulatora może być informacją na temat stanu jego naładowania. Zaleca się doładowanie regenerujące przy spadku napięcia poniżej 2,07V na ogniwo. Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować znaczny spadek pojemności i trwałości składowanego akumulatora. Zaleca się  prowadzić i przechowywać zapisy zawierające informacje o dacie i czasie trwania każdego wykonanego ładowania regeneracyjnego. Zapisy takie należy przedstawić w przypadku ewentualnej reklamacji akumulatorów.


INSTALOWANIE AKUMULATORA

Akumulator należy instalować w czystym i suchym pomieszczeniu. W warunkach normalnych użytkowania akumulatora nie wydostają się z niego żadne gazy, dlatego może pracować w pomieszczeniach z innymi urządzeniami elektrycznymi.


TEMPERATURA

Należy unikać ustawiania i użytkowania akumulatora w miejscach w których występuje podwyższona lub skrajnie niska temperatura oraz bezpośrednie nasłonecznienie. Temperatura otoczenia oraz pomiędzy poszczególnymi ogniwami nie powinna różnić się więcej niż o 3oC. Najlepsza trwałość i wydajność jest zapewniona dla temperatur z zakresu 15oC do 25oC.

Uwaga: Eksploatacja oraz przechowywanie akumulatora w temperaturach poniżej 0°C w stanie częściowo lub całkowicie rozładowanym może spowodować zamarznięcie elektrolitu i pęknięcie obudowy, i skutkować utratą pojemności akumulatora.

 

 

WENTYLACJA

W normalnych warunkach wydzielanie gazu jest znikome a naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniw i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. W przypadku instalacji akumulatorów w szafach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

 

MONTAŻ

Przed uruchomieniem wszystkie ogniwa muszą być sprawdzone pod względem uszkodzeń mechanicznych, prawidłowej polaryzacji i prawidłowego wykonania połączeń. Śruby połączeń elektrycznych do zacisków akumulatorów należy dokręcać kluczem dynamometrycznym momentem zgodnym z normą PN-EN 1090-2.

Przy wyłączonym urządzeniu ładującym i odłączonym obciążeniu połączyć baterię z instalacją prądu stałego, sprawdzając prawidłowość połączeń zacisków. Załączyć urządzenie ładujące i wyregulować napięcie w instalacji według poniższych wskazówek.

 

ŁADOWANIE

Napięcie ładowania konserwującego:

 

Napięcie

w temperaturze

2,35 V/ogniwo

0oC

2,33 V/ogniwo

10oC

2,27 V/ogniwo

20oC (odniesienia)

2,25 V/ogniwo

25oC

2,23 V/ogniwo

35oC

 

Zalecane napięcie ładowania konserwującego wynosi 2,27 V/ogniwo dla temp. 20oC. Jeżeli temperatura otoczenia różni się o +/-5oC, zaleca się dobranie napięcia konserwującego jak w tabeli. Z uwagi na zjawisko rekombinacji gazowej, może wystąpić różnica +/-2% w napięciu pojedynczego ogniwa. Niemniej napięcie całkowite akumulatora powinno mieścić się w określonej powyżej tolerancji.

 

PRĄD ŁADOWANIA

Akumulatory VRLA powinny być eksploatowane wyłącznie w połączeniu z urządzeniem zapewniającym stabilizowane stałe napięcie i ograniczony prąd ładowania. Ze względu na zapewnienie jak najlepszej trwałości, zaleca się żeby prąd ładowania był ograniczony do 10% 20-godzinnej pojemności (0,1C20 [A]). Maksymalna wartość początkowego prądu ładowania określana przez producentów akumulatorów wynosi 20% pojemności 20-godzinnej akumulatora (0,2C20 [A]).

 

SZYBKIE ŁADOWANIE (WYRÓWNAWCZE)

Ładowanie wyrównawcze konieczne jest po głębokim rozładowaniu i/lub niewystarczającym ładowaniu. Może być ono prowadzone max. napięciem 2,40 V/ogniwo przez okres do 24 godzin (nie więcej niż 4-5 razy w roku). Prąd ładownia nie powinien przekraczać 10% pojemności 20-godzinnej baterii.  Gdy temperatura baterii przekroczy 45oC należy przerwać lub czasowo przełączyć na ładownie konserwujące dla obniżenia temperatury.

 

SKŁADOWA ZMIENNA PRĄDU ŁADUJĄCEGO

Niedopuszczalne składowe zmienne prądu ładującego mogą spowodować uszkodzenia i zmniejszenie trwałości. Zaleca się ograniczać składowe zmienne prądu ładującego do 0,1 C20 (w amperach) lub ≤1% napięcia znamionowego.

 

STAN NAŁADOWANIA

Stan naładowania można określić po przeprowadzeniu pomiaru na zaciskach otwartych akumulatora po przebywaniu 24h w stanie spoczynku.

 

Stan naładowania

napięcie

100%

2,15 V/ogniwo

80%

2,09 V/ogniwo

60%

2,06 V/ogniwo

40%

2,02 V/ogniwo

20%

1,97 V/ogniwo

 

WYŁADOWANIE

NAPIĘCIE ODCIĘCIA

Napięcie odcięcia poniżej którego rozładowywanie akumulatora jest niedozwolone powinno być ograniczone do wartości podanych poniżej.

 

Napięcie odcięcia

Czas wyładowania

1,65 V/ogniwo

do 1h

1,70 V/ogniwo

do 5h

1,75 V/ogniwo

do 8h

1,80 V/ogniwo

do 10-20h

 

STAN ŁADUNKU

Akumulatory VRLA nie mogą pozostawać w stanie rozładowania lecz muszą być poddane natychmiast ładowaniu konserwującemu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę dostępnej pojemności oraz skrócenie trwałości akumulatora.

 

PRZYPADKOWE ROZŁADOWANIE CAŁKOWITE

Gdy akumulator zostanie całkowicie rozładowany, zużycie kwasu siarkowego jest całkowite, a elektrolit składa się wyłącznie z wody . Następuje wtedy zjawisko zasiarczenia płyt akumulatorowych, co znacznie zwiększa wewnętrzną rezystancję i skutkuje nieodwracalną utratą pojemności akumulatora. Eksploatacja lub przechowywanie akumulatora w takim stanie w temperaturach poniżej zera ° C może spowodować zamarznięcie elektrolitu i pęknięcie obudowy Całkowicie rozładowany akumulator powinien być poddany ładowaniu napięciem 2,27 V na ogniwo obowiązkowo prądem nie większym niż 0,1 C20 w celu uniknięcia nadmiernego nagrzewania. Minimalny czas ładownia powinien wynosić 96 godzin.

Uwaga: każde zdarzenie, na skutek którego nastąpiło całkowite rozładownie akumulatora ma znaczny wpływ na jego trwałość.

 

 

KONSERWACJA/KONTROLA

Akumulatory VRLA są szczelnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i nie wymagają uzupełniania elektrolitu. Obudowa i pokrywa powinny być wolne od kurzu i suche. Czyścić należy wyłącznie bawełnianą szmatką.

Podczas odbioru instalacji, oraz po upływie okresu eksploatacji oznaczonego w Warunkach gwarancyjnych, należy wykonać pomiary napięcia i prądu ładowania konserwującego każdej gałęzi szeregowej, napięcia i rezystancji wewnętrznej każdego akumulatora w instalacji oraz przeprowadzić próbę pojemności przy rozładowaniu do końcowego napięcia odcięcia. Zalecane jest prowadzenie książki, w której będą zapisywane zmierzone wartości, próby rozładowcze, przerwy w zasilaniu. Zapisy z przeprowadzanych pomiarów i prób należy przedstawić w przypadku


Platforma_zakupowa Jakość Środowisko R&D

 
 
 
 
 
 

Saft Panasonic samsung ssb mk nerbo evelogo Cadex Solara SMA

AIT Bosch ApplusIdiada Kiska Ktm MagnetiMarelli PiagioGroup ReLab Ricardo Cvut Unifi Unipi Wmg Resolve