Certyfikat Creditreform Wamtechnik Certyfikat ZłotyPłatnik Wamtechnik
Środowisko

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez Wamtechnik Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie z dniem 12 czerwca 2009 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zmianie uległy przepisy dotyczące postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Celem wprowadzenia zmian było przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zużytych baterii i akumulatorów poprzez wprowadzenie zakazów dotyczących zawartości określonych substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach wprowadzanych do obrotu oraz zobowiązanie przedsiębiorców do zorganizowania zbierania i recyklingu powstających z nich odpadów, a także położenie nacisku na wysoki poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Zgodnie z nowymi przepisami Wamtechnik Sp. z o.o. stała się wprowadzającym baterie i akumulatory, czyli przedsiębiorcą, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów po raz pierwszy na terytorium kraju. Prowadząc bezpośrednią sprzedaż baterii i akumulatorów do ich użytkowników staliśmy się także sprzedawcą detalicznym, czyli przedsiębiorcą, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu używania.

Z racji wprowadzania do obrotu i sprzedaży baterii i akumulatorów zobowiązani jesteśmy do organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów powstających z wprowadzanych przez nas do obrotu wyrobów nowych. Wypełniając to zobowiązanie stworzyliśmy warunki zapewniające naszym klientom możliwość zwrotu zużytych baterii i akumulatorów powstałych z baterii i akumulatorów wprowadzonych przez nas do obrotu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania obowiązków ustawowych zostały przedstawione poniżej.

 

Zgłaszanie potrzeby odbioru zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych

Ustawa o bateriach i akumulatorach zobowiązuje wprowadzającego do obrotu określone rodzaj baterii i akumulatorów do zapewnienia odbioru zużytych baterii i akumulatorów od użytkownika końcowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego. Jedynie w niektórych przypadkach taka usługa może zostać przyjęta bez ponoszenia kosztów przez użytkownika baterii i akumulatorów wprowadzonych przez nas do obrotu. Według obowiązujących przepisów potrzebę odbioru może zgłosić:

Użytkownik końcowy zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych.

Użytkownik końcowy, sprzedawca detaliczny oraz sprzedawca hurtowy zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

W przypadku potrzeby zapewnienia odbioru z naszej strony, zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio podmiotowi świadczącemu w naszym imieniu usługi w zakresie zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej. Podmiotem zapewniającym zbieraniem w naszym imieniu jest w takim przypadku:

Polska Grupa Recyklingu PROEKO Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 5
05-119 Legionowo-Łajski
Nr rejestrowy GIOŚ E008941ZPBP

Platforma_zakupowa Jakość Środowisko R&D

 
 
 
 
 
 

Saft Panasonic samsung ssb mk nerbo evelogo Cadex Solara SMA

AIT Bosch ApplusIdiada Kiska Ktm MagnetiMarelli PiagioGroup ReLab Ricardo Cvut Unifi Unipi Wmg Resolve